(درخــــتــــان پـــــــــــســــــــتــــــــه (در فصل اردیبهشت