(درخـــتـــان پـــــــســـــتــــــه بهمراه محصول (در فصل اردیبهشت